Strona główna » Regulamin

Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Każdy użytkownik oświadcza, że zapoznał się osobiście z postanowieniami Regulaminu portalu faktywadowice.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Każdy użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie adresu IP, z którego wysyła materiał na portal faktywadowice.pl

3. Warunkiem korzystania przez użytkowników z portalu faktywadowice.pl, a w szczególności umieszczanie na portalu materiałów użytkowników jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu, przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ogólnych zasad współżycia społecznego, zasad etycznych i dobrych obyczajów.

4. Oferta portalu faktywadowice.pl dedykowana jest do wszystkich osób, a w szczególności do mieszkańców gminy Wadowice, powiatu wadowickiego oraz województwa małopolskiego.

5. Nazwa portalu, wygląd graficzny, jego koncepcja, oprogramowanie oraz baza danych stanowią przedmiot ochrony prawnej.


II. Definicje

Portal – internetowy portal informacyjno-społecznościowy faktywadowice.pl, zarejestrowany pod adresem Fakty Wadowice – Portal internetowy faktywadowice.pl, będący platformą internetową, umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom umieszczanie tekstów, zdjęć, filmów, ogłoszeń, wyrażania swoich opinii.

Wydawca – oznacza właściciela portalu, którym jest firma Renoma.

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis faktywadowice.pl . Może nim być Wydawca lub osoba/instytucja upoważniona przez wydawcę.

Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług zaoferowanych przez portal faktywadowice.pl.

Konto użytkownika – miejsce udostępnione dla użytkownika na portalu faktywadowice.pl, za pośrednictwem którego użytkownik wprowadza swoje dane, osobiście nimi zarządza i za nie odpowiada.

Zleceniodawca – oznacza podmiot zainteresowany zamieszczeniem reklamy na portalu.

Newsletter – oznacza elektroniczną formę biuletynu rozsyłaną za pomocą poczty elektronicznej, która może zostać uruchomiona przez wydawcę.

III. Korzystanie z portalu

1. Do właściwego używania portalu niezbędne jest połączenie z internetem, posiadanie urządzenia do korzystania z internetu oraz przeglądarki internetowej.

2. Każdy użytkownik korzysta z portalu nieodpłatnie.

3. Każdy użytkownik korzystając z jakichkolwiek funkcji portalu faktywadowice.pl ma obowiązek posługiwania się swoimi prawdziwymi danymi osobowymi. Podanie częściowo lub całkowicie nieprawdziwych danych jest podstawą do usunięcia z portalu faktywadowice.pl materiałów umieszczonych przez tego użytkownika, usunięcie tego użytkownika z portalu, a także do zablokowanie temu użytkownikowi dostępu do portalu faktywadowice.pl

4. Każdy użytkownik portalu faktywadowice.pl wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości adresu IP komputera, z którego korzysta podczas umieszczania na portalu powiatlive.pl wszelkich materiałów.

6. Publikowane na portalu materiały, w tym m.in.: komentarze, opinie, wpisy, blogi, informacje stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów.

7. Użytkownik dodając informacje na portal wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez wydawcę w celach związanych z funkcjonowaniem portalu.

8. Wydawca/administrator nie mają obowiązku publikacji wprowadzonych przez użytkownika materiałów.

9. Każdy użytkownik, którego interes został naruszony, może zgłosić administratorowi nadużycie, poprzez wypełnienie i przesłanie stosownego formularza.

10.Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia użytkownika oraz do zablokowania dostępu do portalu danemu użytkownikowi w każdej chwili i bez podania przyczyny, jeżeli tylko uważa to za słuszne.

11. Materiały zleceniodawcy (płatne reklamy/ogłoszenia/artykuły sponsorowane) publikowane są na portalu na zasadach określonych przez wydawcę (zakładka Reklama).

12. Jeśli wymagają tego względy techniczne, bezpieczeństwa lub inne, niezależne od wydawcy, możliwe jest czasowe ograniczenie lub wyłączenie dostępu do portalu. W takim wypadku Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności portalu.

IV. Odpowiedzialność

1. Właściciel, wydawca, administrator, redakcja i obsługa portalu powiatlive.pl nie ponoszą  odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu faktywadowice.pl wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych, serwera oraz innymi niezależnymi przyczynami.

2. Właściciel, wydawca, administrator, redakcja i obsługa portalu faktywadowice.pl nie ponoszą  odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników, w szczególności za treść komentarzy i opinii, artykułów, blogów, wpisów, zdjęć, filmów oraz wszelkich innych materiałów umieszczanych na portalu faktywadowice.pl przez użytkowników. Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach, opiniach, blogach i artykułach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk.

3. Treści umieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców serwisu. Wydawca/Administrator zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub skracania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających prawo, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub niezgodnych z linią programową portalu.

4. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu materiałów, informacji lub innych treści w serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik.

5. Wydawca/Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu.

6. W przypadku, gdyby wydawca portalu faktywadowice.pl poniósł jakiekolwiek koszty związane z roszczeniami występującymi w skutek działań użytkownika, użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wydawcy portalu powiatlive.pl wszelkich poniesionych kosztów z tego tytułu, w tym również kosztów pomocy prawnej.

7. Użytkownik korzystając z portalu, a w szczególności dodając na portal dane, pliki, wszelkiego rodzaju treści oświadcza, że posiada do tych materiałów tytuł prawny, a w szczególności majątkowe prawa autorskie i nie narusza swoim działaniem praw osób trzecich.

8. Zabronione jest korzystanie przez użytkowników z portalu w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w sposób godzący w dobre obyczaje. W szczególności zabrania się umieszczania na portalu treści:

a) sprzecznych z prawem

b) naruszających obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe

c) uznawanych za wulgarne lub obelżywe

d) naruszających prawa osób trzecich

e) zawierających adresy stron internetowych lub odnośniki prowadzące do innych stron internetowych.

9. Treści zabronione będą niezwłocznie usuwane przez administratora.

10. Zabronione jest przekazywanie hasła do konta osobom trzecim.

11. Pełną odpowiedzialność za treść materiałów reklamowych ponosi zleceniodawca.

V. Polityka Prywatności

1.Użytkownik z chwilą rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.

2.Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych swoich danych osobowych w każdym czasie jak i również przysługuje mu prawo do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.

3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez administratora serwisu do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

5. Rejestrując się w serwisie faktywadowice.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach.

6. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, numeru telefonu i zdjęć przez powiatlive.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez faktywadowice.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

7. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzania danych osobowych przesłanych przez Użytkownika poprzez przesłanie przez niego kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy).

8.Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji, jeżeli uważa to za słuszne. Dotyczy to między innymi profilów użytkowników, grup, zdjęć, filmów, wpisów oraz wszelkich innych danych dodanych przez użytkowników. Administrator nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania użytkowników o usunięciu tych danych oraz powodów, dla których to zrobił.

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator ma prawo podjąć następujące czynności:

– wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych

– natychmiastowego usunięcia konta do momentu wyjaśnienia sprawy

VI. Przepisy końcowe

1. Wydawca/Administrator zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany przepisów regulaminu w każdej chwili i bez podania przyczyny.

2. Wydawca/Administrator zastrzegają sobie prawo do usunięcia użytkownika oraz do zablokowania dostępu do portalu danemu użytkownikowi w każdej chwili i bez podania przyczyny, jeżeli tylko uważają to za słuszne.

3. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu portalu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie administratorowi serwisu na adres portal@faktywadowice.pl

4. Użytkownicy, którzy zapisali się do subskrypcji, jeżeli będzie ona prowadzona przez redakcję portalu, otrzymują bezpłatny biuletyn informacyjny zwany Newsletterem