Strona główna » Wzrosły opłaty za śmieci w Kalwarii Zebrzydowskiej
GOSPODARKA

Wzrosły opłaty za śmieci w Kalwarii Zebrzydowskiej

Mieszkańcy, właściciele posesji w gminie Kalwaria Zebrzydowska muszą głębiej sięgnąć do kieszeni, aby od nowego roku opłacić koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów stałych. Tak drogo jeszcze nie było.

Firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych dyktują ceny. Samorządy stanęły pod ścianą. Nie mają żadnego pola manewru, bo ktoś śmieci wywozić musi, a konkurencji nie ma. Przekonały się o tym władze samorządowe gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Ogłoszony w maju br. przez gminę Kalwaria Zebrzydowska przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych w latach 2022-2023 wyłonił jednego oferenta z cenę 7,9 mln zł.

Na tej podstawie Urząd Miasta skalkulował koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w systemie selektywnym w kwocie 25 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. I taka propozycja poszła pod obrady Rady Miejskiej.

Podczas ostatniej sesji radni gminy Kalwaria Zebrzydowska zaakceptowała tę oraz inne wyliczone stawki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

– W czasie ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej radni podjęli uchwałę w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi  z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 25,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. Jednocześnie przy współpracy zarówno Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej i Radnych  Rady Miejskiej  zostaną wypracowane propozycję ewentualnych bonifikat uwzględniających np.: Kartę Dużej Rodziny bądź też osób samotnych czy też innych grup społecznych potrzebujących wsparcia pomocowego – informuje kalwaryjski magistrat.

Uchwała Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej
 uchwala, co następuje:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi   z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 25,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

 Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 100,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy:

o pojemności 120 l – 17,00 zł,

o pojemności 240 l – 34,00 zł,

o pojemności 1100 l – 155,83 zł,

o pojemności 7000 l – 991,64 zł.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

o pojemności 120 l – 68,00 zł,

o pojemności 240 l – 136,00 zł,

o pojemności 1100 l – 623,32 zł,

o pojemności 7000 l – 3 966,56 zł.

3.  Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości:  170,00 zł. rocznie.

 Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości:  340,00 zł. rocznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

4. Traci moc uchwała NR XXI/216/20 z dnia 15 października 2020r. Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz