Strona główna » Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wadowickiego
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wadowickiego

Radni Rady Powiatu Wadowickiego jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu w Wadowicach wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 rok.

 Głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie powiatu – dokumentu, który zawiera informacje m in. o stanie finansów powiatu, prowadzonych inwestycjach, realizowanych programach i strategiach. Raport jest podstawą do udzielenia wotum zaufania. Jego najważniejsze zapisy przedstawiła i dodatkowo omówiła wicestarosta Beata Smolec.

Ponadto najważniejsze kwestie i problemy, z jakimi przyszło się zarządowi zmierzyć w minionym roku, zaprezentowane zostały w prawie półgodzinnym filmie.

Po przyjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonaniu budżetu powiatu radni powiatowi udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium za 2020 rok.

– Mimo trudnego czasu, w jakim przyszło nam pracować, udało się nie tylko zrealizować zamierzone przedsięwzięcia, ale też rozwiązać problemy, z którymi musieliśmy się zmierzyć w czasie panującej pandemii. Dlatego w imieniu swoim i Zarządu Powiatu chciałbym podziękować wszystkim tym, dzięki którym udało się nam tyle osiągnąć – powiedział starosta Eugeniusz Kurdas.


Starosta podziękował radnym, pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu za ich pracę w jakże trudnych warunkach. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do osób zatrudnionych w DPS-ach i szpitalu powiatowym, a także darczyńców wspierających te instytucje.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz