Strona główna » W Wadowicach będą wybory
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

W Wadowicach będą wybory

Burmistrz Wadowic zarządził wybory bezpośrednie do Rad Osiedli na terenie miasta Wadowice. Zgłoszenia kandydatów do 30 września. Wybory 10 października br.

Na 10 października 2021 roku burmistrz Wadowic wyznaczył przeprowadzenie wyborów na członków Rad Osiedli w Wadowicach. W każdym Osiedlu (Osiedla nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8) zostanie wybrana Rada Osiedla składająca się z 15 członków, wybieranych przez mieszkańców Osiedla w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

 Kandydować na członka Rady Osiedla może każdy stały mieszkaniec Osiedla, który ukończył 18 lat, nie jest ubezwłasnowolniony bądź pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Osiedla musi być poparte podpisami co najmniej 25 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla.

Rejestracja kandydatów będzie prowadzona w Biurze Rady Miejskiej  Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Kandydatów można zgłaszać do czwartku 30 września 2021 roku

 W wyborach może uczestniczyć każda osoba zamieszkała na terenie Osiedla, która jest zameldowana na pobyt stały w Gminie Wadowice lub dopisała się do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. Do lokalu wyborczego należy zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem.

 KALENDARZ WYBORCZY

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz