Strona główna » Czy ustawiono przetarg na Pańską Górę?
GOSPODARKA

Czy ustawiono przetarg na Pańską Górę?

Kontrolerzy zarzucają gminie Andrychów określenie dyskryminujących warunków przetargu oraz opisanie zamówienia, które mogło utrudnić uczciwą konkurencję. Czy zatem przetarg na rewitalizację Pańskiej Góry i Zalewu Anteckiego mógł być z góry ustawiony pod wybranie konkretnego wykonawcy? Na to pytane w protokole pokontrolnym odpowiedzi nie znajdziemy. Jest tam natomiast informacja o nałożeniu na gminę Andrychów wielomilionowej kary.

Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadził kontrolę gminy Andrychów w zakresie przeprowadzenia przetargu wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj polegających na rewitalizacji obszaru Pańskiej Góry oraz Zalewu Anteckiego w Andrychowie oraz nadanie terenom nowej funkcji.

Podczas przeprowadzenia kontroli, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i przedstawieniu przez gminę Andrychów wszystkich wymaganych dokumentów, kontrolujący stwierdzili  nieprawidłowości polegające na określeniu przez Zamawiającego dyskryminujących warunków przetargu oraz opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Kontrolerzy wytknęli władzom gminy Andrychów cztery grzechy, które ich zdaniem popełniono w trakcie przygotowania i przeprowadzania przetargu nieograniczonego na rewitalizację obszaru Pańskiej Góry oraz Zalewu Anteckiego w Andrychowie:

1.Określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
– Należy stwierdzić, że postawienie wymogu pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającego doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert mogło ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców oraz mogło doprowadzić do wyboru oferty droższej. Nie można wykluczyć sytuacji, że gdyby Zamawiający nie postawił ww. wymogu w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, mógłby uzyskać ofertę korzystniejszą cenowo od oferty, która została znana za najkorzystniejszą – czytamy w Informacji Pokontrolnej.

2. Naruszenie w zakresie wyboru, jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu z postępowania.

3. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Zamawiający wybierając ofertę niezgodną ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie miał pewności, czy wykonawca spełni podstawowe warunki, a tym samym, czy Wykonawca nie powinien zostać wykluczony, a jego oferta zostać odrzuconą czytamy w Informacji Pokontrolnej.

4. Określenie kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy
Należy wskazać, iż sformułowanie dyskryminującego kryterium oceny ofert poprzez punktowanie właściwości wykonawcy, tj. ilości wykonanych uprzednio robót budowlanych o określonych wartościach mogło zniechęcić potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty czytamy w Informacji Pokontrolnej.

W wyniku przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia nieprawidłowości, Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Małopolskiego  dokonała pomniejszenia/korekty finansowej w wysokości 25 % wydatków kwalifikowanych wynikających z zawartej Umowy z wykonawcą Arco System sp. z o.o na kwotę 18 999 000 zł brutto.

Treść informacji pokontrolnej stanowi ostateczną wersję, która przesłana do Beneficjenta kończy procedurę kontroli.

Zdaniem burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka, który wypowiedział się w mediach, wyniki kontroli jeszcze o niczym nie przesądzają, a gmina Andrychów żadnych pieniędzy nie straciła.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz