Strona główna » Zarząd Powiatu z jednogłośnym absolutorium
PROMOCJA

Zarząd Powiatu z jednogłośnym absolutorium

Podczas XXVI sesji Rady Powiatu (24.06.) radni jednogłośnie (25 głosów „za”, dwóch radnych było nieobecnych) udzielili Zarządowi Powiatu w Wadowicach wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 rok.

Głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie powiatu – dokumentu, któryzawiera informacje m.in. o stanie finansów powiatu, prowadzonych inwestycjach, realizowanych programach i strategiach. Raport jest podstawą do udzielenia wotum zaufania. Jego najważniejsze zapisy przedstawiła i dodatkowo omówiła wicestarosta Beata Smolec.

Ponadto  najważniejsze kwestie i problemy, z jakimi przyszło się zarządowi zmierzyć w minionym roku, zaprezentowane zostały w prawie półgodzinnym filmie. Przed głosowaniem radni zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem finansowym oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie realizacji budżetu za 2020 rok. Po przyjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonaniu budżetu powiatu  radni powiatowi udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium za 2020 rok.

Po zakończeniu głosowania głos zabrał Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas.

Mimo trudnego czasu, w jakim przyszło nam pracować, udało się nie tylko zrealizować zamierzone przedsięwzięcia, ale też rozwiązać problemy, z którymi musieliśmy się zmierzyć w czasie panującej pandemii. Dlatego w imieniu swoim i Zarządu Powiatu chciałbym podziękować wszystkim tym, dzięki którym udało się nam tyle osiągnąć.

Starosta podziękował radnym, pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu za ich pracę w jakże trudnych warunkach. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do osób zatrudnionych w DPS-ach i szpitalu powiatowym, a także darczyńców wspierających te instytucje.

Wyniki dzisiejszych głosowań cieszą podwójnie, bo miniony rok był bardzo trudny ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia. Mimo tego władzom powiatu wadowickiego udało się zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Oprócz kwestii związanych z pracą Zarządu, podczas sesji poruszano także inne sprawy. Radni zapoznali się m.in. ze sprawozdaniami z realizacji Programu współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi, działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach i Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Radni głosowali również za przyznaniem dotacji dla klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz udzielono pomocy finansowej na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla kilku ochotniczych straży pożarnych.

Raport i prezentację dokumentującą miniony rok w powiecie można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wadowicach www.powiatwadowicki.pl

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz